792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowny Panie / Szanowna Pani.

 

Poniżej znajdzie Pan / Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych podanych w związku z zawarciem

i wykonaniem umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA(ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

 

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Michał Wyka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Wyka, z siedzibą w Kraśniku przy ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

 

2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: michal.wyka.mw@gmail.com, pod numerem telefonu 792060641.

lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. Dane podane przez Pana / Panią w związku z zawartą umową o świadczenie usług doradztwa prawnego będą przetwarzane w celu zawarcia

i wykonania tej umowy (m. in. ustalenie stanu faktycznego, sformułowanie porady prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja

w postępowaniu sądowym i/lub administracyjnym itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych

do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

4. Ponadto Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych).

 

5. W przypadku kierowania do Administratora. zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.michalwyka.pl Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego– podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

6. Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową lub obrony przed takimi roszczeniami –wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

7. Pana / Pani dane przetwarzane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawego Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.

 

8. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania itd.). Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego.

 

9. Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie

to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa prawnego. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność 

do wykonania zawartej z Panem / Panią umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego.

 

10. Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie,

w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan /Pani przesłać innemu Administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

(w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

 

11. W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

12. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług doradztwa prawnego jest dobrowolne ale konieczne

do zawarcia i wykonanie tej umowy.

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka