792 060 641

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

792 060 641

Prawo rodzinne reguluje podstawowe więzi rodzinno prawne, przede wszystkim stosunki wynikające z małżeństwa (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe), stosunki między rodzicami i dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa i opieki. 

Regulacje prawnorodzinne charakteryzują się swoistą specyfiką, ze względu

na uwarunkowanie emocjonalne poszczególnych więzi. 

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

nie należą do łatwych, często dla klienta wiążą się one z emocjami i dużym stresem. Bardzo ważny jest więc wybór profesjonalnego pełnomocnika,

który nie tylko zapewni skuteczną reprezentację klienta we wszelkich czynnościach, zapewniając tym samym kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, ale także cechuje się stosowną wyrozumiałością, poziomem empatii i odpowiednim wsparciem.

Prawo rodzinne reguluje podstawowe więzi rodzinno prawne, przede wszystkim stosunki wynikające z małżeństwa (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe), stosunki między rodzicami i dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa i opieki. Regulacje prawnorodzinne charakteryzują się swoistą specyfiką, ze względu na uwarunkowanie emocjonalne poszczególnych więzi. 

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego nie należą do łatwych, często dla klienta wiążą się one z emocjami i dużym stresem. Bardzo ważny jest więc wybór profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko zapewni skuteczną reprezentację klienta we wszelkich czynnościach, zapewniając tym samym kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, ale także cechuje się stosowną wyrozumiałością, poziomem empatii i odpowiednim wsparciem.

PRAWO RODZINNE

sprawy z zakresu ustalenia

i zaprzeczenia ojcostwa

oraz macierzyństwa

sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa

oraz macierzyństwa

sprawy o ubezwłasnowolnienie

sprawy o zasądzenie alimentów (ustanowienie, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)

sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej

sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej

związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę (w ramach Konwencji Haskiej) 

sprawy o adopcję oraz w sprawach dotyczących małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej,

mediacje małżeńskie i konkubenckie

sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych między konkubentami

sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi

i małżonkami

sprawy z zakresu przysposobienia

sprawy związane z regulowaniem kontaktów z dziećmi

sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli

W prawie rodzinnym zajmuję się:

reprezentowanie Klientów

w sprawach ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa)

reprezentowanie Klientów w sprawach ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa)

MICHAŁ WYKA

KRAŚNIK RADCA PRAWNY 

OD SPRAW RODZINNYCH

KRAŚNIK RADCA PRAWNY OD SPRAW RODZINNYCH

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik

michal.wyka.mw@gmail.com

tel: +48  792  060  641

W sprawach, w których ojcostwo

jest niejasne świadczę pomoc w jego ustaleniu lub zaprzeczeniu. Analizujemy możliwości wystąpienia z takim pozwem, sporządzamy pozew i reprezentujemy

w postępowaniu sądowym.

W sprawach, w których ojcostwo jest niejasne świadczę pomoc w jego ustaleniu lub zaprzeczeniu. Analizujemy możliwości wystąpienia z takim pozwem, sporządzamy pozew i reprezentujemy w postępowaniu sądowym.

Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa

Pomagam również w ustaleniu kontaktów

z małoletnim dzieckiem czy ich zmianie,

gdy już zostały wcześniej ustalone a sytuacja uległa zmianie. Oprócz rodziców, wniosek

o ustalenie kontaktów z dzieckiem mogą złożyć między innymi: dziadkowie, rodzeństwo, osoby spowinowacone w linii prostej, inne osoby, które przez długi czas sprawowały opiekę nad dzieckiem.

Pomagam również w ustaleniu kontaktów z małoletnim dzieckiem czy ich zmianie, gdy już zostały wcześniej ustalone a sytuacja uległa zmianie. Oprócz rodziców, wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem mogą złożyć między innymi: dziadkowie, rodzeństwo, osoby spowinowacone w linii prostej, inne osoby, które przez długi czas sprawowały opiekę nad dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

ma istotne znaczenie w kontekście ochrony dobra dziecka oraz zapewnienia

mu poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego przy jednym z rodziców decyduje o tym, który z rodziców będzie uprawniony do pobierania alimentów,

a który zobowiązany do ich płacenia.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka ma istotne znaczenie w kontekście ochrony dobra dziecka oraz zapewnienia mu poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego przy jednym z rodziców decyduje o tym, który z rodziców będzie uprawniony do pobierania alimentów, a który zobowiązany do ich płacenia.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Moja Kancelaria zapewnia wsparcie profesjonalnego pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa rodzinnego alimentacyjnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy o ustalenie, podwyższenie

i obniżenie obowiązku alimentacyjnego,

jak również jego uchylenie na dziecko

już pełnoletnie i wykazuję, że jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Gwarantuję 

specjalistyczne przygotowanie do sprawy, doradzam jakie dokumenty należy zgromadzić, przygotowuję pozwy

oraz wszelkie inne pisma w trakcie postępowania sądowego, jak również uczestniczę w mediacji. W czasie trwania małżeństwa składam natomiast pozew

o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, w sytuacji gdy drugi małżonek nie dokłada się do utrzymania domu i rodziny. Nie ma przy tym znaczenia, czy zobowiązany do płacenia alimentów

nie ma żadnego legalnego zatrudnienia,

czy jest zarejestrowany w urzędzie jako osoba bezrobotna czy celowo ukrywa majątek. Jako Radca Prawny odpowiednio zabezpieczę potrzeby dzieci w sprawach alimentacyjnych, tak aby jeszcze zanim sąd wyda ostateczny wyrok, uzyskać alimenty szybciej, a tym samym szybciej zabezpieczyć potrzeby materialne dziecka.

Moja Kancelaria zapewnia wsparcie profesjonalnego pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa rodzinnego alimentacyjnego. Z powodzeniem prowadzę sprawy o ustalenie, podwyższenie i obniżenie obowiązku alimentacyjnego, jak również jego uchylenie na dziecko już pełnoletnie i wykazuję, że jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Gwarantuję specjalistyczne przygotowanie do sprawy, doradzam jakie dokumenty należy zgromadzić, przygotowuję pozwy oraz wszelkie inne pisma w trakcie postępowania sądowego, jak również uczestniczę w mediacji. W czasie trwania małżeństwa składam natomiast pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, w sytuacji gdy drugi małżonek nie dokłada się do utrzymania domu i rodziny. Nie ma przy tym znaczenia, czy zobowiązany do płacenia alimentów nie ma żadnego legalnego zatrudnienia, czy jest zarejestrowany w urzędzie jako osoba bezrobotna czy celowo ukrywa majątek. Jako Radca Prawny odpowiednio zabezpieczę potrzeby dzieci w sprawach alimentacyjnych, tak aby jeszcze zanim sąd wyda ostateczny wyrok, uzyskać alimenty szybciej, a tym samym szybciej zabezpieczyć potrzeby materialne dziecka.

podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów,

uchylenie alimentów

podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie alimentów

Dochodzenie alimentów

Pomagam w sprawach związanych z władzą rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, walczę o pełną władzę rodzicielską, ograniczenie jej, zawieszenie

lub przywrócenie. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może orzec

o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Pomagam w sprawach związanych z władzą rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, walczę o pełną władzę rodzicielską, ograniczenie jej, zawieszenie lub przywrócenie. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Władza rodzicielska

Rola Radcy Prawnego w sprawach majątkowych może wpłynąć na wartość przyznanego małżonkowi majątku lub

na zasądzoną od niego kwotę tytułem spłaty na rzecz drugiego małżonka. Należy również podkreślić, że istnieją żądania,

które możemy dochodzić wyłącznie

w postępowaniu o podział majątku i należy pamiętać o ich zgłoszeniu w odpowiednim czasie. Jeśli tego nie uczynimy w tym postępowaniu, utracimy możliwość

ich powoływania już w innym procesie.

W sprawie o podział majątku może istnieć konieczność rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego

z małżonków czy z majątku osobistego

na majątek wspólny małżonków. Może się również okazać, że istnieją składniki majątkowe, które nie należą wcale

do majątku wspólnego małżonków

i nie powinny być w ogóle brane pod uwagę.

Co do zasady majątek małżonków ulega równemu podziałowi. W uzasadnionych okolicznościach istnieje jednak możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (alkoholizm małżonka, hazard, trwonienie majątku, uporczywe nieprzyczynianie się do powstania majątku).

Rola Radcy Prawnego w sprawach majątkowych może wpłynąć na wartość przyznanego małżonkowi majątku lub na zasądzoną od niego kwotę tytułem spłaty na rzecz drugiego małżonka. Należy również podkreślić, że istnieją żądania, które możemy dochodzić wyłącznie w postępowaniu o podział majątku i należy pamiętać o ich zgłoszeniu w odpowiednim czasie. Jeśli tego nie uczynimy w tym postępowaniu, utracimy możliwość ich powoływania już w innym procesie. W sprawie o podział majątku może istnieć konieczność rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków czy z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków. Może się również okazać, że istnieją składniki majątkowe, które nie należą wcale do majątku wspólnego małżonków i nie powinny być w ogóle brane pod uwagę. Co do zasady majątek małżonków ulega równemu podziałowi. W uzasadnionych okolicznościach istnieje jednak możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (alkoholizm małżonka, hazard, trwonienie majątku, uporczywe nieprzyczynianie się do powstania majątku).

Podział majątku małżonków

Sprawy rozwodowe to niezwykle delikatna materia i obarczona dużym czynnikiem emocjonalnym. Moja kancelaria posiada duże doświadczenie procesowe

w prowadzeniu spraw rodzinnych.

Do każdej sprawy podchodzimy z dużym zaangażowaniem, zrozumieniem i empatią do Klienta. Dobry rodzinny Radca Prawny 

okazuje się nieocenionym wsparciem, jeśli walczysz o dobro swoich dzieci lub swój majątek. Radca Prawny od spraw rodzinnych w Kraśniku poprowadzi Cię sprawnie przez cały proces sprawy rodzinnej, przygotuje i złoży niezbędne

w toku sprawy pisma, przygotuje Cię

do przesłuchania na sali sądowej, ostudzi emocje, pozwoli znaleźć odpowiednie

dla Ciebie rozwiązania, aby zminimalizować Twoje negatywne przeżycia emocjonalne, jakie zawsze wiążą się ze sprawami sądowymi.

Sprawy rozwodowe to niezwykle delikatna materia i obarczona dużym czynnikiem emocjonalnym. Moja kancelaria posiada duże doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw rodzinnych. Do każdej sprawy podchodzimy z dużym zaangażowaniem, zrozumieniem i empatią do Klienta. Dobry rodzinny Radca Prawny okazuje się nieocenionym wsparciem, jeśli walczysz o dobro swoich dzieci lub swój majątek. Radca Prawny od spraw rodzinnych w Kraśniku poprowadzi Cię sprawnie przez cały proces sprawy rodzinnej, przygotuje i złoży niezbędne w toku sprawy pisma, przygotuje Cię do przesłuchania na sali sądowej, ostudzi emocje, pozwoli znaleźć odpowiednie dla Ciebie rozwiązania, aby zminimalizować Twoje negatywne przeżycia emocjonalne, jakie zawsze wiążą się ze sprawami sądowymi.

Czy pomoc Radcy Prawnego jest potrzebna

w sprawie o rozwód?

Czy pomoc Radcy Prawnego jest potrzebna w sprawie o rozwód?

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE

SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY,

A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

POZNAJ MNIE OSOBIŚCIE, POROZMAWIAJMY, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ MNIE

NIP: 715-171-53-44

Kancelaria świadczy usługi zarówno

dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji.

Projekt i realizacja: michal.lukomski.grafika@gmail.com

Copyright © 2023 Michał Wyka Radca Prawny

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka

Klauzula informacyjna – RODO

Radca Prawny Kraśnik Michał Wyka